Thursday, 31 May 2012

மொழி பெயர்த்த நகைச்சுவைகளும் மொழி பெயர்க்கக் கூடாத நகைச்சுவைகளும்.

நடுத்தர வயது நண்பர்கள் ஒன்றாக துடுப்பட்டம் (கிரிக்கெட்) விளையாடிக் கொண்டிருந்தனர். அவர்களில் ஒருவனுக்கு கிரிக்கெட் பைத்தியம். அவன் ஆட்டத்தின் மத்தியில் தனது தொப்பியைக் கழற்றி கண்ணை மூடிக் கொண்டு தெருவோரம் சென்ற அமரர் ஊர்திக்கு(Funeral Car) அமைதியாக அஞ்சலி செலுத்தினான். அவனை ஆச்சரியத்துடன் பார்ந்த அவனது நண்பர்கள் மச்சி நல்ல பண்படா இது என்றனர். அதற்கு அவன் என்ன இருந்தாலும் 12 ஆண்டுகள் நாங்கள் திருமணமாகி ஒன்றாக நேற்றுவரை இருந்தோம்ல என்றான்.


தெருவில் ஒருவன் ஓடிக் கொண்டிருந்தான் அனுக்கு அண்மையில் இன்னொருவர் நாம் இருவரும் ஒன்றாக ஓடுவோமா என்றார். பதில்: ஏனய்ய நீயும் பிக் பாக்கெட்டா?வெளியில் பெரிதாகச் சத்தமிடுவதாலும் உள்ளே அடங்கிக் கிடத்தலாலும் remote control ஆல் இயக்கப்படுதலாலும் குளிரூட்டியும்(air conditioner) கணவனும் ஒன்றே.

 வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருக்கும் போது பாதையைத் தவறவிட்ட ஒரு பேராசிரியர் வழியில் ஒருவனைக் கண்டதும் வாகனத்தை நிறுத்தி அவனிடம் திருச்சிக்குப் போகும் வழி தெரியுமா எனக் கேட்டார். அவனது பதில் தெரியாது.
அண்மையில் தொலைபேசி நிலையம் ஏதாவது இருக்கிறதா எனக் கேட்டார். அவனது பதில் தெரியாது. உனக்குத் தெரிந்த மருந்துக் கடை  ஏதாவது இருக்கிறதா  எனவும் கேட்டார். அவனது பதில் தெரியாது. நீ ஒன்றுமே தெரியாத முட்டாளாய் இருக்கிறாயே. உனக்கு என்ன தெரியும். இப்போது அவனது பதில்: நான் என்கு நிற்கிறேன் என்பது தெரியும். நான் போகும் இடம் எதுவென்று தெரியும். எப்படிப் போவது என்றும் தெரியும்.


 மொழி பெயர்க்கக் கூடாத நகைச்சுவைகள்

 blind என்ற சொல்லிற்கு இரு அர்த்தங்கள் உண்டு:
Mother Superior was taking a bath. There's a knock on the door.
She says, "Who is it?"
A male voice responds, "The blind man."
After a few moments of deliberation the nun says, "Come in."
The man enters and says, "Nice tits, Mrs Nun. Where do you want me to hang the blind?" 

So I went in to a pet shop. I said, "Can I buy a goldfish?" The guy said, "Do you want an aquarium?" I said, "I don't care what star sign it is."

Girls are like roads, more the curves, more the dangerous they are.

The fight we had last night was my fault,
my wife asked me what was on the TV and i said dust.

பொருளாதாரப் பிரச்சனையால் மாறிப்போன அர்த்தங்கள்:

1. CEO -- Chief Embezzlement Officer.
2. CFO -- Corporate Fraud Officer.
3. BULL MARKET -- A random market movement causing an investor to mistake himself for a
financial genius.
4. BEAR MARKET -- A 6 to 18 month period when the kids get no allowance the wife gets no
jewelry, and the husband gets no sex.
5. VALUE INVESTING -- The art of buying low and selling lower.
6. P/E RATIO -- The percentage of investors wetting their pants as the market keeps
crashing.
7. BROKER -- What my broker has made me.
8. STANDARD & POOR -- Your life in a nutshell.
9. STOCK ANALYST -- Idiot who just downgraded your stock.
10. STOCK SPLIT -- When your ex-wife and her lawyer split your assets equally between
themselves.

The pretty secretary came in late for work the third day in a row.
The boss called her into his office and said, "Now look Sharon, I
know we had a wild fling for a while, but that's over. I expect
you to conduct yourself like any other employee around here. 
The boss pressed on, " Who told you you could come and go as you
please around here ?" 
Sharon simply smiled, lit up a cigarette, and while exhaling said,
...."My lawyer."

No comments:

Featured post

உலக கடலாதிக்கப் போட்டியில் விமானம் தாங்கிக் கப்பல்கள்

விமானம் தாங்கிக் கப்பல்கள்  என்பன பல போர்விமானங்கள் நிறுத்தக் கூடிய பாதுகாப்பான இடத்தையும் அவை பறக்கக் கூடிய ஓடுபாதையையும் கொண்டிருக்கும்...