Tuesday, 31 August 2010

மீண்டு சுட்டவை நாற்பது (பலான மட்டர்களும் உண்டு)


கற்பனையாளர்களுக்கு கைப்பேசி குறுந்தகவல்கள் ஒரு படைப்புத் தளமாக மாறி விட்டது. அவர்களின் கற்பனைகளில் பிறந்தவை:


 1. Most interesting line written
  on the front of T-shirt of a girl,
  .
  .
  .
  .
  Excuse me !
  My face is above
 2. What’s an average 6 inch long
  Inside a guy’s pants and girls love to blow it up?
  ?
  ?
  ?
  ?
  A:1000- rupee currency note.!
  Always think positive.
 3. Girl:It’s 2 tight
  Boy:Don’t worry,I’ll do it slowly,
  Gal:Push it in,
  Boy:Ah..I can’t,
  Gal:It’s painful,
  Boy:Forget it.
  .
  .
  We’ll buy new WEDDING RING!
 4. Boy and girl of class 2 asked teacher:
  “can kids of our age have kids?”
  Teacher replied ” NO Never!!”
  Boy said to girl :
  “see i told you not to worry!!!!”.
 5. A beautiful girl goes to Professor cabin
  and
  say
  that i will do anything to pass in the exams
  and professor says
  NOW OPEN YOUR
  .
  .
  Books And Study
 6. NURSE kept SARDAR’S FINGER in HER MOUTH
  after BLOOD TEST.
  THEN SARDAR STARTED DANCING .
  NURSE:y r u DANCING.
  SARDAR:next is URINE TEST
 7. He came at night,
  explored my body,
  got on top of me,
  touched me, he bit,
  sucked, swalowd,
  when he was satisfyed,
  he left, i was hurt,
  .
  .
  .
  BLOODY… MOSQUITO !!!!
 8. 2 men went t a callgirl.
  1st went in and came out n said
  “Na my wife is better.”
  2nd went in and came out n said "ya man u r right ur wife is better"
 9. what is the diference between stress,tension & panic?
  Stress is when wife is pregnant,
  tension is when girlfriend is pregnant &
  panic is when both r pregnant

 10. Marriage is a three ring circus: an engagement ring, a wedding ring, and suffering
 11. Why do dogs never marry? Bcoz they are already leading a dog's life!
 12. Funny Hindi Girl climbs up a tree. A monkey was sitting on the tree

  Monkey: Why are you climbing up?

  Funny Hindi Girl: To eat apples.

  Monkey: But this is a mango tree.

  Girl: I know, I brought apples with me.

 13. A child said to a pregnant lady:
  Wat’s in ur belly?
  She rep: here I’ve my cute beautiful baby
  Child says: if it was so much cute n beautiful then why you eaten that baby?
 14. I love you in blue.

  I love you in red but most of all.

 15. Father: If you dont pass your exam dont call me dad......Son: How are you Mr. Ramasamy

 16. Sex is like NOKIA (connecting people)

  like NIKE (just do it)

  like PEPSI (ask for more)

  like SAMSUNG (everyone is invited)

  and like ME (TO GOOD TO BE TRUE)..

 17. In art gallery
  Couple looks at a picture of a naked girl
  Covered by leaves only
  Husband keeps watching
  Wife says: would you leave or you’ll keep waiting for autumn?
 18. Hard work has a future payoff. Laziness pays off NOW!
 19. You are ABCD
  Attractive beautiful cute dear
  EFG
  Excellent funny gorgeous
  HIJ
  Hello I am joking ;)
 20. Please dear
  Be my
  TEDDY BEAR!
 21. Which is most difficult sport in the world to watch? Women's doubles tennis- 9 balls bounce at a time and you don't know which one to watch.
 22. KISSING at the top,HOLDING at the middle &FIRE at the bottom!

  Do you know the ANSWAR?

  WHAT?
  ho...don't think dirty...

  its A ''CIGRETTE''
 23. Boys say it's great
  boys say it's fine
  9 months later
  they say: it's not MINE
 24. Wife: if I sleep with your best friend, what thought will first come into your mind?
  Husband: that you’re a Lesbian
 25. sometime girl can attract man with her mind
  but most often she can attract him with what she doesnt mind
 26. Marriage is the price men pay for sex
  And sex is the price women pay for marriage
 27. Why is a car engine works like a wife?
  On a cold morning, when you need it, it wont turn over
 28. I once had One2One with a Virgin, she teased me till i had an Erikson, sucked me till my face went Orange, till I busted my Siemen all over her Nokias!
 29. Dad brought a robot which slaps a person who lies.
  Dad: son, where were you?
  Son: School, robot slap. Son: film.
  Dad- which one?
  Son: sai baba, robot slap again. Son: "A" film
  Dad: what? I have not seen such films, robot slaps dad.
  Mom: forgive him dear after all he is your son, robot slaps mom.
 30. If I could rearrange the alphabet, Id put U and I together.
 31. What is live ? Live is love. Whats love ? Love is kissing. Whats kissing ? Come here and I show you.
 32. Do u believe in love at first site or do I have to walk by again?
 33. BITCH also stands for: Beautiful, Intelligent, Talented and Charming Human being!
 34. A special world for you and me
  A special bond one cannot see
  It wraps us up in its cocoon
  And holds us fiercely in its womb
 35. Teacher: What should be in a book to make it a bestseller? Student: A girl on the cover and no cover on the girl.
 36. How to catch a squirrel
  Climb up a tree and just be yourself.
  Squirrels will come to u on their own.
  Because they just luv NUTS
 37. Why do 90%
  of the girls have a bigger left chest ?
  ...) (
  ( .)( . )
  ...) (
  because....
  90% of the
  boys are
  right handed..
 38. AM I CUTE? TEST
  call, if i m cute
  miss call, if i m gorgeous
  Text back if i m pretty

  Text a joke if i m charming
  Just ignore if u r jealous
 39. I want to touch your lips
  taste ur tongue smell your breath! wat hapen
  i am your toothpaste
 40. A Short thing
  It gets Longer
  when yoU hold it
  and pass between
  women chests
  and enters into
  A hole
  What is it
  1 min to think
  Car Seat Belt
  yoU dirty mind

No comments:

Featured post

உலக கடலாதிக்கப் போட்டியில் விமானம் தாங்கிக் கப்பல்கள்

விமானம் தாங்கிக் கப்பல்கள்  என்பன பல போர்விமானங்கள் நிறுத்தக் கூடிய பாதுகாப்பான இடத்தையும் அவை பறக்கக் கூடிய ஓடுபாதையையும் கொண்டிருக்கும்...