Saturday, 9 October 2010

You are not with me....Your lipstick mark on my collar
That you made as we dance
Still with me but you are not

The knicker you left
In the back set of my car
Still with me but you are not

The messages you sent
That filled my inbox
Still with me but you are not

The photos you tagged
In my Facebook
Still with me but you are not

Featured post

உலக கடலாதிக்கப் போட்டியில் விமானம் தாங்கிக் கப்பல்கள்

விமானம் தாங்கிக் கப்பல்கள்  என்பன பல போர்விமானங்கள் நிறுத்தக் கூடிய பாதுகாப்பான இடத்தையும் அவை பறக்கக் கூடிய ஓடுபாதையையும் கொண்டிருக்கும்...